Pravidla promoakce pro spotřebitele Bosch Friday (dále jen „Akce“)

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
  • Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Promoakce „Bosch Friday“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Aktuální verze těchto Pravidel bude po celou dobu konání Akce dostupná na webové stránce bosch-shop.cz („Webová stránka“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.
  • Pořadatelem a organizátorem Akce je Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo, Rejstříkový soud: okresní soud Stuttgart HRB 756628, DIČ DE811128452 (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
  • Promoakce probíhá v termínu od 16. 11. 2022 00:00:00 hod. do 27. 11. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Akce“) v internetovém obchodě bosch-shop.cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Akce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.

 

 1. ÚČAST V PROMOAKCI A JEJÍ ZMĚNY
  • Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“).
  • Nabídka akčních produktů (dále jen „Zboží“) je dostupná na stránce https://bosch-shop.cz/collections/bosch-friday-2022
  • Nabídka platí po Dobu konání Akce či do vyprodání Zboží v průběhu Kampaně.
  • Nabídka Zboží může být v průběhu Kampaně průběžně obměňována.
  • Poskytnutí slevy, resp. Zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněné řádným dokončením objednávky, nikoliv pouze vložením Zboží do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky.
  • Slevy poskytované v Kampani nelze kombinovat s žádnými jinými slevami či jinými cenovými zvýhodněními.
  • Při nákupu je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Eshopu a těmito Pravidly.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účastí v Promoakci bere Účastník – spotřebitel na vědomí, že společnost Bosch Power Tools GmbH je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádaní Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  • Jako subjekt údajů má Účastník - spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může u společnosti kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo (i) na informace o zpracování osobních údajů a na přístup k nim, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy Účastníka - spotřebitele, zejména případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník - spotřebitel možnost obrátit se se stížností ve věci zpracování svých osobních údajů na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

 1. SPOLEČNÁ ÚSTANOVENÍ
  • Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v rámci Eshopu ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé kupní smlouvy a je povinen vrátit i získanou Odměnu.
  • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na Webové stránce.
  • Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese shop@cz.bosch.com.
  • Účastní v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastní Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  • Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformu ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích náletů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
  • Pravidla Promoakce jsou účinná dnem: 16. 11. 2022.