Podmínky promoakce PRO360

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky (dále jen "Podmínky") upravující kampaň nazvanou 18V sell-out (dále jen "Kampaň"), pořádanou společností Robert Bosch odbytová, s.r.o., divize Elektrické nářadí, se sídlem Radlická 350/107d, Radlice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 43872247, DIČ: CZ43872247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5483 (dále jen „Bosch“).


Tento dokument obsahuje popis Kampaně společnosti Bosch. V rámci této aktivity „Uživatel“ sbírá body za registraci profesionálního 18V akumulátorového nářadí zakoupeného v období od 10.01.2024 do 31.08.2024, které jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto dokumentu. „Uživatel“ pak může tyto body převést na odměny, a to až do 08.09.2024.


"Způsobilý produkt" znamená autentické a originální akumulátorové elektrické nářadí Bosch Professional 18V, které je opatřeno typovým štítkem obsahujícím číslo produktu a jedinečné sériové číslo, a které uživatel zakoupil buď (i) od maloobchodníků v České republice nebo (ii) přímo od společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. a zaregistruje se v aplikaci Bosch PRO360. Úplný seznam způsobilých produktů je uveden v Příloze 1 tohoto dokumentu.

Způsobilé produkty jsou pro účely Kampaně členěny na:

 • Způsobilý produkt, za který bude Uživateli připsáno 100 bodů dle Přílohy č. 1 Podmínek (dále jen “Standardní Způsobilý produkt”);
 • Způsobilý produkt, za který bude Uživateli připsáno 150 bodů dle Přílohy č. 1 Podmínek (dále jen “Speciální Způsobilý produkt”).


Za "Způsobilý produkt" se nepovažuje akumulátor, nabíječka, startovací sada (akumulátor + nabíječka), vysokofrekvenční nářadí, průmyslové akumulátorové šroubováky nebo pneumatické nářadí.
Za "Způsobilý produkt" se také nepovažuje profesionální nářadí, které již uživatel zaregistroval na platformě 3leté záruky, a to i v případě, že byl tento produkt převeden do aplikace Bosch PRO360.
Za "Způsobilý produkt" se také nepovažuje profesionální nářadí, které zaregistroval za uživatele prodávající, a to ani v rámci 3leté záruční platformy na webových stránkách Bosch Professional, ani v aplikaci Bosch PRO360.

Za "Způsobilý produkt" se také nepovažuje profesionální nářadí, které uživatel získal účastí v jiných kampaních nebo soutěžích pořádaných společností Robert Bosch odbytová s.r.o., zákazníkem společnosti Bosch nebo jinými třetími stranami. Tyto výrobky nejsou považovány za způsobilé pro tuto 18V kampaň.

Za "Způsobilý produkt" se také nepovažuje profesionální nářadí, které uživatel zakoupil z druhé ruky, i když byl zakoupen od schváleného právního subjektu, který vystavil fakturu nebo účtenku.

"Body" představují body, které budou Uživateli připsány na jeho účet po registraci Způsobilých produktů zakoupených v období od 10.01.2024 do 31.08.2024, v aplikaci Bosch PRO360.


"Odměny" označují bonusové produkty, které může Uživatel získat pomocí Bodů ze svého účtu v Bosch PRO360. Aby mohl Uživatel Odměny uplatnit, musí nashromáždit dostatek Bodů, jak je popsáno v těchto podmínkách.


"Uživatel" označuje osobu, která má spotřebitelský účet Bosch PRO360 vytvořený na území České republiky a která získává Body za své aktivity v rámci aplikace Bosch PRO360. Uživatel může být kterýkoli z následujících typů: Soukromý uživatel, Profesionální uživatel nebo Firemní uživatel.

Sbírání bodů

1. Body nemají žádnou peněžní hodnotu, nejsou platidlem ve smyslu právního řádu České republiky a mohou být směněny pouze za Odměnu.
2. Body připsané Uživateli jsou nepřenosné a nepřevoditelné.
3. Body nelze připsat za registraci Způsobilých produktů provedenou prodejcem za Uživatele, a to bez ohledu na formu připsání Bodů (ani aplikace Bosch PRO360 B2B, ani platforma 3leté záruky na webových stránkách Bosch Professional).
4. Uživateli nemůže být během Kampaně připsáno více než 1500 Bodů. Tento limit zahrnuje všechny připsané Body počínaje dnem 10.01.2024, kdy byla tato Kampaň zahájena.
5. Celkový počet připsaných Bodů Uživateli může Uživatel kdykoli zkontrolovat v aplikaci Bosch PRO360 v části Moje body. Uživatel může vidět svůj celkový zůstatek Bodů a má také přístup k minulým transakcím kliknutím na odkaz Transakce.


Vypršení platnosti bodů

6. Body připsané od 10.01.2024 do 31.08.2024 jsou platné pouze do 08.09.2024. Jejich platnost tak automaticky vyprší dne 09.09.2024 a nebude možné jejich následná směna za Odměnu.
Bosch si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit dobu platnosti Bodů.


Metody sčítání bodů7. Registrace Způsobilých produktů
a. Pro získání Bodů se musí Uživatel přihlásit do aplikace Bosch PRO360 na mobilním zařízení (např. chytrý telefon nebo tablet) nebo přostřednictvím webové aplikace.
b. V prvním kroku registrace produktu musí Uživatel přímo naskenovat typový štítek Způsobilého produktu nebo zadat jedinečné sériové číslo a číslo produktu Způsobilého produktu.
c. Ve druhém kroku registrace produktu musí Uživatel nahrát platný obrázek faktury Způsobilého produktu, který registruje. Faktura je klasifikována jako platná, pokud byl Způsobilý produkt zakoupen v období od 10.01.2024 do 31.08.2024.
d. Před pořízením snímku faktury, která potvrzuje nákup produktů Bosch a právo na využití prodloužené tříleté záruky pro dané nářadí, nebo před nahráním této faktury do aplikace je nutné skrýt ceny produktů na této faktuře, ať se jedná o produkty značky Bosch, nebo jiných značek od jiných obchodníků či výrobců. Společnost Bosch se žádným způsobem nehodlá těmito cenami produktů řídit. Faktura slouží jako pouhý důkaz nákupu tohoto nářadí pro poskytnutí prodloužené záruky zákazníkovi.
e. V závislosti na Způsobilém produktu, který si uživatel registruje, může nasbírat:
 • 100 bodů za každý Standardní Způsobilý produkt;
 • 150 bodů za každý Speciální Způsobilý produkt.
 • Speciální Způsobilé produkty pro období od 10.01.2024 do 30.04.2024 jsou uvedeny v Příloze 1 a budou rovněž sděleny prostřednictvím https://www.bosch-professional.com/cz/cs/pro360/kampan/.
 • Speciální Způsobilé produkty pro období od 01.05.2024 do 31.08.2024 budou uvedeny v Příloze 1 změnou Podmínek a budou rovněž sděleny prostřednictvím https://www.bosch-professional.com/cz/cs/pro360/kampan/.
f. Po úspěšné registraci Způsobilého produktu se prostřednictvím aplikace Bosch PRO360 zobrazí potvrzovací zpráva, ale Body budou připsány na uživatelský účet až po ověření faktury.
g. Fakturu společnost Bosch ověří maximálně do 3 pracovních dnů.
h. Během ověřování faktury uvidí Uživatel Body ve svém účtu se stavem "Body čekají na schválení".
i. Po ověření faktury uvidí Uživatel celkový počet nasbíraných Bodů v aplikaci Bosch PRO360 v sekci Moje body.

Uživatel je oprávněn registrovat veškeré Způsobilé produkty, které zakoupil v období od 10.01.2024 do 31.08.2024.

Čerpání odměn

8. Body nasbírané v sekci "Moje body" může Uživatel využít k čerpání Odměny v rámci Kampaně pořádané společností Bosch v období od 11.01.2024 do 08.09.2024.

9. Uživatel může Odměnu uplatnit kliknutím na "Moje body" a poté na "Uplatnit body". V této sekci Uživatel uvidí všechny dostupné Odměny a celkový počet Bodů potřebných k uplatnění.

10. Uživatel se rozhodne, kdy smění Body připsané na jeho účet. Uživatel může uplatnit jednu nebo více Odměn v závislosti na celkovém počtu Bodů připsaných na jeho účet.

11. Dostupné Odměny a odpovídající Body jsou:

 • Kufr L-Boxx 136 Bosch Professional, směnitelný za 200 bodů;
 • Akumulátor GBA 18V 4,0 Ah Bosch Professional, směnitelný za 300 bodů;
 • Set akumulátoru GBA 18V 4,0 Ah a nabíječky GAL 1880 CV Bosch Professional, směnitelné za 400 bodů.

 • 12. Pro dokončení směny Bodů za Odměnu musí Uživatel poskytnout Bosch povinné údaje nezbytné pro zajištění doručení Odměny. Tyto povinné údaje jsou:

 • a) Jméno a příjmení
 • b) IČO, DIČ (pokud existuje)
 • c) Adresa (ulice, číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo; v případě Profesionálního či Firemního uživatele adresa sídla či provozovny);
 • d) Číslo mobilního telefonu
 • e) E-mail

 • 13. Po úspěšném uplatnění bude Uživateli v Aplikaci zaslána potvrzovací zpráva a aktualizovaný zůstatek Bodů se poté projeví na Účtu Uživatele.

  14. Jakékoli pokusy o čerpání Odměny za věrnost s nedostatečnými Body budou zamítnuty.

  15. Doručení Odměny bude organizováno agenturou 94 minutes, s.r.o. a přibližně do 10 pracovních dnů po uplatnění.

  94 minutes, s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, IČO: 60708425
  Kontakty: Vladimír Daňhel, 777 287 741, v.danhel@94minutes.cz
  Tomáš Kvapil, 777 185 165, t.kvapil@94minutes.cz

  Obecná ustanovení


  16. Množství Odměn je omezeno a jejich čerpání je možné pouze v rámci dostupných zásob.

  17. Body, které již byly uplatněny za Odměny, nelze vyměnit zpět za Body.

  18. Bosch je oprávněn kdykoli opravit jakékoli nesprávné informace nebo popis Způsobilých produktů.

  19. V případě, že Uživatel v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami prodejce vrátí jeden nebo všechny Způsobilé produkty registrované během Kampaně, je povinen informovat Bosch o jejich vrácení na infoPT@cz.bosch.com a zaslat odpovídající Odměny zpět agentuře, která je doručila. Neučiní-li tak, bude takovéto jednání Uživatele považováno za hrubé porušení Podmínek a bezdůvodné obohacení ze strany Uživatele. Dále si Bosch v takovýchto případech, vyhrazuje právo vyloučit Uživatele ze současných nebo budoucích Kampaní bez předchozího upozornění.
  Adresa a kontaktní údaje agentury:
  94 Minutes s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, Česká republika IČO: 60708425

  20. Společnost Bosch má výhradní a absolutní právo zrušit, odečíst a/nebo přepočítat jakékoli připsané Body na účtu Uživatele, zejména v případě:
  a. počítačové a/nebo softwarové chybě, chybě operátora; nebo
  b. podezření Bosch, že:
  • Uživatel vědomě porušil tyto Podmínky;
  • Uživatel se dopustil podvodného či nečestného jednání; nebo
  • Uživatel jakýmkoli způsobem zneužil Podmínky.


  21. V případě, že je Uživatelský účet z jakéhokoli důvodu zablokován, Uživatel nebude moci vidět připsané Body a také nebude moci směnit Body za Odměny, dokud nebude Uživatelský účet odblokován. V případě, že Uživatelský účet Uživatele nebude trvale odblokován či bude z jiných důvodů platnost Uživatelského účtu ukončena, všechny Body propadají a Uživatel ani Bosch nejsou dále vázány Podmínkami

  22. Kampaň a její výhody jsou nabízeny na základě výhradního a absolutního uvážení společnosti Bosch.

  23. Společnost Bosch si vyhrazuje právo na základě svého výhradního a absolutního uvážení měnit, mazat, upravovat nebo měnit tyto Podmínky a výhody, včetně zrušení Kampaně, bez předchozího upozornění a bez náhrady Uživateli.

  24. Společnost Bosch nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z nebo související s používáním Kampaně.

  25. Uživatel je povinen plně odškodnit společnost Bosch za veškeré nároky, škody, náklady a/nebo výdaje, které vzniknou společnosti Bosch a jejím ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, přidruženým společnostem, dceřiným společnostem,zástupcům a/nebo nájemcům v souvislosti s používáním Kampaně Uživatelem nebo porušením těchto Podmínek.

  26. Společnost Bosch si vyhrazuje právo dle svého výhradního a absolutního uvážení interpretovat, uplatňovat a sdělovat tyto Podmínky. Všechna rozhodnutí společnosti Bosch musí být v každém případě konečná a nezvratná.


  27. Na Odměny (akumulátor GBA 18V 4,0 Ah a nabíječka GAL 1880 CV) se automaticky vztahuje standardní záruka na základě data doručení Odměny a podle toho, jaký typ Uživatele Odměny uplatní. Soukromí Uživatelé budou mít nárok na 2letou standardní záruku a Profesionální a Firemní Uživatelé budou mít nárok na standardní záruku 1 rok. Informace o Odměnách a termínu dodání budou napsány na záručním listu zaslaném společně s Odměnami. V případě, že Uživatel bude chtít prodloužit záruku na 3 roky, bude muset postupovat podle standardního postupu a zaregistrovat Odměny v PRO360. Uživatelé mohou nahrát obrázek záručního listu přímo do aplikace Bosch PRO360 (místo faktury) nebo si budou muset ponechat originál záručního listu pro případné opravy.

  28. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se Kampaně (mechanismus Kampaně, získávání Bodů, vystavení faktury nebo schválení faktury) kontaktujte prosím zákaznický servis, na e-mailu: infoPT@cz.bosch.com nebo telefonicky 261300482. S dotazy týkajícími se doručení Odměn se obracejte na agenturu 94 minutes, s. r. o., kontakty: v.danhel@94minutes.cz, tel.: +420 777287741 nebo t.kvapil@94minutes.cz, tel.: +420 777185165.

  29. Tyto Podmínky podléhají českému právu s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Veškeré spory v souvislosti s těmito Pravidly rozhodují české soudy.


  PŘÍLOHA 1 – Úplný seznam způsobilých produktů

  Číslo Číslo produktu Název Číslo

  Číslo produktu

  Název

  1

  3601JD8100

  GDS 18V-EC 250

  100

  3601JH5001

  GSR 18V-50

  2

  3601B29100

  GGS 18V-23 LC

  101

  3601JH5100

  GSB 18V-50

  3

  3601B29200

  GGS 18V-23 PLC

  102

  3601JH5101

  GSB 18V-50

  4

  3601BA0400

  GCB 18V-63

  103

  3601JH5180

  GSB 18V-50

  5

  3601BA6500

  GHG 18V-50

  104

  3601JH5300

  GSB 18V-55

  6

  3601C72200

  GEX 18V-125

  105

  3601JH6002

  GWS 18V-15 C

  7

  3601CA5020

  GEX 185-LI

  106

  3601JH6102

  GWS 18V-15 SC

  8

  3601D43401

  GLI VariLED

  107

  3601JH6303

  GWS 18V-15 SC

  9

  3601D46400

  GLI 18V-1900

  108

  3601JH6502

  GWX 18V-15 SC

  10

  3601D46501

  GLI 18V-2200 C

  109

  3601JH9101

  GWX 18V-7

  11

  3601D46700

  GLI 18V-1200 C

  110

  3601JB7300

  GSR 18-2-LI

  12

  3601D46800

  GLI 18V-4000 C

  111

  3601JG2152

  GSB 18V-60 C

  13

  3601D46900

  GLI 18V-10000 C

  112

  3601JE8100

  GSR 18 V-EC

  14

  3601DA1100

  GLI 18V-300

  113

  3601JG0300

  GSB 18V-85C

  15

  3601DA3000

  GPB 18V-2 C

  114

  3601JG4300

  GDS 18V-200 C

  16

  3601DA3100

  GPB 18V-2 SC

  115

  3611J09000

  GBH 18V-26

  17

  3601DA4100

  GPB 18V-5 SC

  116

  3601JJ40B0

  GWS 18V-10

  18

  3601E29500

  GNA 18V-16

  117

  3601EA5150

  GST 18V-125 B

  19

  3601E29600

  GNA 18V-16 E

  118

  3601J3A300

  GWS 18 V-LI

  20

  3601EA0301

  GHO 18V-LI

  119

  3601E8J300

  GST 18 V-LI

  21

  3601EA5101

  GST 18V-LI S / B

  120

  3611J04000

  GBH 18 V-EC

  22

  3601EA6101

  GST18 VCarton KIT

  121

  3601FB9000

  GKS 18V-70 L

  23

  3601EB0000

  GST 18V-155 SC

  122

  3601JH90R2

  GWS 180-LI

  24

  3601EB1000

  GST 18V-155 BC

  123

  3601JA4340

  GSR 18-2-LI

  25

  3601EB3020

  GST 185-LI

  124

  3601JK7000

  GTB 18V-45

  26

  3601F4J000

  GSA 18V-LI

  125

  3601JJ2280

  GDX 18V-200

  27

  3601F6H002

  GKS 18 V-LI

  126

  3601JK6200

  GSR 18V-90 FC

  28

  3601FA2100

  GKS 18V-57 G

  127

  3601JH6E04

  GWS 18V-180

  29

  3601FA2200

  GKS 18V-57

  128

  3601JH9022

  GWS 180-LI

  30

  3601FA5000

  GSA 18V-LI C

  129

  3601JH90P1

  GWS 180-LI

  31

  3601FA8100

  GSA 18V-32

  130

  3601JJ2100

  GDR 18V-200

  32

  3601FB4000

  GKT 18V-52 GC

  131

  3601JJ2200

  GDX 18V-200

  33

  3601FB5000

  GKS 18V-68 C

  132

  3601JJ4001

  GWS 18V-10

  34

  3601FB5100

  GKS 18V-68 GC

  133

  3601JJ4002

  GWS 18V-10

  35

  3601FB5101

  GKS 18V-68 GC

  134

  3601JJ5000

  GSR 18V-150 C

  36

  3601FC1220

  GKS 185-LI

  135

  3601JJ5100

  GSB 18V-150 C

  37

  3601GB0100

  GWX 18V-10

  136

  3601JJ8300

  GDS 18V-1000

  38

  3601GB0200

  GWX 18V-10 C

  137

  3601JJ8500

  GDS 18V-1050 H

  39

  3601GB0400

  GWX 18V-10 SC

  138

  3601JK0020

  GDS 18V-400

  40

  3601GB0700

  GWX 18V-10 PC

  139

  3601JK3000

  GSR 185-LI

  41

  3601GB0800

  GWX 18V-10 PSC

  140

  3601JK3100

  GSB 185-LI

  42

  3601HB6000

  GOP 18V-28

  141

  3601JK5000

  GRG 18V-16 C

  43

  3601HB6001

  GOP 18V-28

  142

  3601JK6000

  GSR 18V-90 C

  44

  3601J26200

  GSC 18V-16

  143

  3601JK6100

  GSB 18V-90 C

  45

  3601J26300

  GSC 18V-16 E

  144

  3601JK7020

  GTB 185-LI

  46

  3601J3A301

  GWS 18-125 V-LI

  145

  3601K61F00

  GRL 600 CHV

  47

  1607000X31

  GSA 18V-Li

  146

  3601K61V00

  GRL 650 CHVG

  48

  3601D81000

  GNH 18V-64 M

  147

  3601M41000

  GCM 18V-216

  49

  3601D81100

  GNH 18V-64

  148

  3601M43000

  GCM 18V-305 GDC

  50

  3601DA4000

  GPB 18V-5 C

  149

  3601M44000

  GTS 18V-216

  51

  3601JC4100

  GCG 18V-310

  150

  3601M44001

  GTS 18V-216

  52

  3601JH5200

  GSR 18V-55

  151

  3601M47000

  GCM 18V-216 DC

  53

  3601JJ8000

  GDS 18V-1000 C

  152

  3611J05300

  GBH 18V-LI Compact

  54

  3601JJ8200

  GDS 18V-1050 HC

  153

  3611J09002

  GBH 18V-26

  55

  3601JJ0100

  GDR 18V-210 C

  154

  3611J10001

  GBH 18V-26F

  56

  3601JJ0200

  GDX 18V-210 C

  155

  3611J11120

  GBH 180-LI

  57

  3601JJ0300

  GDS 18V-210 C

  156

  3611J13000

  GBH 18V-45 C

  58

  3601JG7100

  GSR 18V-60 FC

  157

  3611J13120

  GBH 18V-45 C

  59

  3601JH6402

  GWS 18V-15 C

  158

  3611J14000

  GBH 18V-34 CF

  60

  3601BB4000

  GGS 18V-10SLC

  159

  3611J15000

  GBH 18V-36 C

  61

  3601JJ7000

  GWX 18V-8

  160

  3611J16002

  GBH 18V-26 D

  62

  3601JH9001

  GWS 18V-7

  161

  3611J17120

  GBH 18V-40 C

  63

  3601JH9102

  GWX 18V-7

  162

  3611J19000

  GBH 18V-28 DC

  64

  3601FC0020

  GSA 185-LI

  163

  3611J23020

  GBH 187-LI

  65

  3601JB1301

  GDS 18 V-LI HT

  164

  3601JG5101

  GDR 18V-160

  66

  3601JB5300

  GGS 18 V-LI

  165

  3601JG5220

  GDX 180-LI

  67

  3601JB5400

  GGS 18V-20

  166

  3601JE6101

  GSR 18V-28

  68

  3601JC4000

  GCG 18V-600

  167

  3611J11100

  GBH 18V-21

  69

  3601JC6200

  GAS 18V-1

  168

  3601JH9002

  GWS 18V-7

  70

  3601JC6300

  GAS 18V-10 L

  169

  3601JA1S04

  GDS 18 V-LI

  71

  3601JC8000

  GSR 18V-EC TE

  170

  3601JH6A02

  GWS 18V-15 P

  72

  3601JD0202

  GSS 18V-10

  171

  3601FC0000

  GSA 18V-28

  73

  3601JD2300

  GSB 18-2-LI

  172

  3611J23000

  GBH 18V-24 C

  74

  3601JD8200

  GDS 18V-300

  173

  3601JK3200

  GSR 18V-45

  75

  3601JE7101

  GSB 18V-28

  174

  3601JK3300

  GSB 18V-45

  76

  3601JE9100

  GSB 18V-EC

  175

  3601FC1200

  GKS 18V-57-2

  77

  3601JF5100

  GBL 18V-120

  176

  3601FB8000

  GKM 18V-50

  78

  3601JF8100

  GSR 180-LI

  177

  3601JH6B02

  GWS 18V-15 PSC

  79

  3601JF8300

  GSB 180-LI

  178

  3601JH6F02

  GWX 18V-15 P

  80

  3601JG0101

  GSR 18V-110 C

  179

  3601JH6G02

  GWX 18V-15 PSC

  81

  3601JG0301

  GSB 18V-110 C

  180

  3601JK3001

  GSR 185-LI

  82

  3601JG1100

  GSR 18V-60 C

  181

  3601JK3101

  GSB 185-LI

  83

  3601JG1101

  GSR 18V-60 C

  182

  3601Jk8000

  GCU 18V-30

  84

  3601JG2100

  GSB 18V-60 C

  183

  3601JK4000

  GDS 18V-450 HC

  85

  3601JG2101

  GSB 18V-60 C

  184

  3601JK4100

  GDS 18V-450 PC

  86

  3601JG3401

  GWS 18V-10 SC

  185

  3611J17100

  GBH 18V-40C

  87

  3601JG3501

  GWS 18V-10 SC

  186

  3601EB2000

  GST 18V-125 S

  88

  3601JG3E01

  GWS 18V-10 PC

  187

  3601EB3000

  GST 18V-125 B

  89

  3601JG3F01

  GWS 18V-10 PSC

  188

  3601JL0100

  GSS 18V-13

  90

  3601JG4100

  GDR 18V-200 C

  189

  3601JL5000

  GDS 18V-330 HC

  91

  3601JG4200

  GDX 18V-200 C

  190

  3611J23081

  GBH 187-LI

  92

  3601JG5100

  GDR 18V-160

  191

  3611J23181

  GBH 187-LI

  93

  3601JG5121

  GDR 180-Li

  192

  3611J23120

  GBH 187-LI

  94

  3601JG5201

  GDX 18V-180 Carton

  193

  3601JJ4102

  GWS 18V-10 P

  95

  3601JG5221

  GDX 180-Li

  194

  3601JJ4202

  GWX 18V-10 P

  96

  3601JG6120

  GDS 250-LI

  195

  3601JG5180

  GDR 180-LI

  97

  3601JH1000

  GSR 18V-21

  196

  3601BA0300

  GCB 18 V-LI

  98

  3601JH1100

  GSB 18V-21

  197

  3601JG5120

  GDR 180-LI

  99

  3601JH5000

  GSR 18V-50

  198

  3611J19010

  GBH18V-28 DCN

  199

  3601JG5200

  GDX 18V-180