Pravidla promoakce pro spotřebitele Pracovní box za 1 Kč (dále jen „Akce“)
 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
  • Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Promoakce „Pracovní box za 1 Kč“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Aktuální verze těchto Pravidel bude po celou dobu konání Akce dostupná na webové stránce www.bosch-shop.cz („Webová stránka“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.
  • Pořadatelem a organizátorem Akce je Robert Bosch Power tools GmbH, Max-Lang Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Německo, Rejstříkový soud: okresní soud Stuttgart HRB 756628, DIČ DE811128452 (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
  • Promoakce probíhá v termínu od 10. 10. 2022 00:00:00 hod. do 31. 12. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Akce“) v internetovém obchodě („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Akce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.

 

 1. ÚČAST V PROMOAKCI A JEJÍ ZMĚNY
  • Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Akce (nebo do vyprodání zásob) zakoupí v Eshopu produkty elektrické nářadí, měřící technika či příslušenství (dále jen „Produkt“) v hodnotě vyšší 3 000 Kč jako registrovaný uživatel.
  • Podmínkou získání nároku na odměnu pracovní box 1.600.A01.8T3 za 1 Kč (dále jen „Odměna“) za první nákup je registrace do Eshopu a nákup v Eshopu v hodnotě vyšší 3 000 Kč jako registrovaný uživatel v Době konání akce. 
  • Účastník bere na vědomí že:
   • V případě nákupu v Eshopu v režimu „jako host“ (tedy bez přihlášení) Účastník nemá nárok na Odměnu.
   • Po přihlášení se k zákaznickému účtu na E-shopu se Odměna zobrazí automaticky v košíku po splnění podmínek Promoakce.
   • Pokud spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu), platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré převzaté produkty, tedy i poskytnutou Odměnu. Pokud by právní úprava v konkrétním případě umožňovala Účastníkovi částečné odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu (tj. pouze ohledně určitého produktu), platí, že Účastník v případě nesplnění podmínek Akce pro získání Odměny je povinen Odměnu vrátit.
   • Při nákupu je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Eshopu a těmito Pravidly.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účastí v Promoakci bere Účastník – spotřebitel na vědomí, že společnost Bosch Power Tools GmbH je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádaní Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  • Jako subjekt údajů má Účastník - spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může u společnosti kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo (i) na informace o zpracování osobních údajů a na přístup k nim, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy Účastníka - spotřebitele, zejména případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník - spotřebitel možnost obrátit se se stížností ve věci zpracování svých osobních údajů na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. SPOLEČNÁ ÚSTANOVENÍ
  • Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v rámci Eshopu ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé kupní smlouvy a je povinen vrátit i získanou Odměnu.
  • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na Webové stránce.
  • Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese shop@cz.bosch.com.
  • Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastní Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  • Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích náletů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

    

  • Pravidla Promoakce jsou účinná dnem: 10. 10. 2022.