Všeobecné obchodní podmínky společnosti ModusLink B.V. platné od 26.10.2021

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ModusLink B.V., umístěném na webové stránce: www.bosch-shop.cz (dále jen „E-shop“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího:
  • Fakturační adresa:

Název: ModusLink B.V.

Sídlo: Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Nizozemí

DIČ: CZ680485994

Zapsaná: u Obchodní komory v Apeldoornu pod č. 08055138, Nizozemí

 

 • Adresa pro zasílání vadného/reklamovaného zboží nebo pro vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy:

ModusLink Czech Republic s.r.o.

Tuřanka 1312/106

627 00 Brno

Česká republika

 

 1. Rozsah platnosti
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) platí ve znění aktuálním v den uzavření smlouvy pro všechny transakce, které se připraví a uskuteční mezi společností ModusLink B.V., se sídlem Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL, Apeldoorn, Nizozemí, DIČ: CZ680485994, zapsaná: u Obchodní komory v Apeldoornu pod č. 08055138, Nizozemí (dále jen „společnost ModusLink”) a kupujícím přes internetové rozhraní E-shop.
  • Obchodní podmínky kupujícího, které se od těchto VOP odchylují, kolidují s nimi nebo je doplňují, se nestanou součástí smlouvy, ani kdyby o nich společnost ModusLink věděla, ledaže by s jejich platností výslovně písemně souhlasila.
  • Zboží, tj. elektrické a akumulátorové nářadí, měřící technika a další výrobky značky Bosch vč. jejich příslušenství nabízené společností ModusLink, jakožto obchodním partnerem společnosti Bosch, přes rozhraní E-shop, jsou určeny stejnou měrou spotřebitelům i podnikatelům, musí však jít pouze o konečné odběratele. Pro účely těchto VOP je spotřebitelem každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností ModusLink nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti ModusLink, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek výrobce zboží, tj. jakékoli společnosti spadající do koncernu Bosch, jeho obchodních názvů, firemních log aj. Koupí zboží nevznikají ani žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. společnosti ModusLink nebo smluvních partnerů společnosti ModusLink ani žádné společnosti spadající do koncernu ModusLink, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující po odeslání zboží na zadanou e-mailovou adresu.
 2. E-shop
  • Společnost ModusLink provozuje na své webové stránce: www.bosch-shop.cz internetové rozhraní E-shop (virtuální obchod), na němž nabízí kupujícím zboží. Ze zde prezentované nabídky si lze vybrat konkrétní zboží či službu, vložit jej do virtuálního nákupního košíku a poslat na něj tímto rozhraním společnosti ModusLink elektronickou objednávku. Předmět objednávky nebo dodávky je možné doručovat pouze na území České republiky.
 3. Uzavření smlouvy, výhrada dodávky, expedice, navázání kontaktu
  • E-shop společnosti ModusLink představuje nezávaznou nabídku kupujícímu, aby si zboží objednal. V rámci toho, co lze reálně splnit, zůstávají vyhrazeny technické a jiné změny.
  • K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem zasláním potvrzení o přijetí objednávky ze strany společnosti ModusLink poté, co kupující odešle svou objednávku kliknutím na odkaz „Dokončit objednávku”. Za případné chyby při přenosu dat nenese společnost ModusLink odpovědnost. Kupující má v systému vyplňování nabídkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře.
  • Společnost ModusLink je oprávněna omezit množství objednaného zboží na počet obvyklý pro domácnost.
  • Není-li v rámci konkrétní objednávky dohodnuto jinak, objednávky přijaté do 10:00 v pracovní dny, předá ModusLink přepravci obvykle ještě týž den a přepravní služba doručí zboží následující pracovní den. Není-li v rámci konkrétní objednávky dohodnuto jinak, obvyklá doba doručení zboží je do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. ModusLink neodpovídá za zpoždění dodání zboží způsobené nezávislým přepravcem, jakoukoli jinou třetí stranou či nepředvídatelnou událostí mimo sféru vlivu ModusLink. Je přípustné realizovat dodávky po částech.
  • K uzavření smlouvy dochází s výhradou, že v případě, pokud nedojde ke správným nebo řádným dodávkám pro společnost ModusLink, nedojde k realizaci na tom závisící vlastní dodávky kupujícímu vůbec nebo jen částečně. Případné již obdržené protiplnění (kupní cena) bude neprodleně refundováno.
  • Kupující se může s dotazy k jeho objednávce obracet na zákaznické centrum ModusLink:

telefon: +420 261 300 985

e-mail: shop@cz.bosch.com

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  • U smluv uzavřených distančním způsobem může kupující – spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost ModusLink (v odstoupení uvede své jméno a příjmení, adresu a případně své telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
  • Odstoupení od smlouvy spotřebitel společnosti ModusLink odešle před uplynutím příslušné 14 denní lhůty. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti ModusLink. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
  • Společnost ModusLink je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Nabízí-li společnost ModusLink v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen společnosti ModusLink zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno společnosti ModusLink (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží společnosti ModusLink nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Je-li zboží vráceno v rozporu s ustanovením 3. těchto VOP (zboží poškozené porušením povinnosti kupujícího), je společnost ModusLink oprávněna vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
  • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, společnost ModusLink není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti ModusLink odeslal.
  • Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží společnosti ModusLink, není společnost ModusLink povinna zboží převzít, případně jej na náklady spotřebitele zašle zpět.
 2. Výhrada vlastnického práva
  • Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až v okamžiku úplné úhrady jeho kupní ceny.
  • Kupující je až do okamžiku nabytí vlastnického práva povinen o dodané zboží řádně pečovat. Je-li na zboží, které podléhá výhradě vlastnictví, třeba provádět údržbu nebo prohlídky/inspekce, musí je kupující provádět včas a na své náklady.
 3. Ceny a platby
  • Platí ceny aktuální v okamžiku objednávky s výjimkou zjevné chyby v psaní nebo v počtech. Veškeré ceny zahrnují příslušnou aktuálně platnou daň z přidané hodnoty podle zákona.
  • Kupní cena se hradí platební kartou, dobírkou (resp. smluvnímu dopravci prodávajícího) nebo převodem (v takovém případě je zboží odesláno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího).

 

 • Kupující má právo započítat své pohledávky vůči pohledávkám/protinárokům společnosti ModusLink jen tehdy, jsou-li tyto jeho pohledávky pravomocně přisouzené soudem nebo pokud je společnost ModusLink písemně uznala
 1. Způsob dodání a náklady přepravy
  • Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím smluvního dopravce společnosti ModusLink. Kupující je povinen uhradit náklady na dopravu objednaného zboží ve výši dle aktuálně platných podmínek mezi ModusLink a jeho smluvním přepravcem. Informace o aktuální výši nákladů na dopravu a o případných příplatcích, jako je poplatek za dodávku na dobírku nebo speciální zasilatelské náklady u nestandardních/neskladných druhů zboží, jsou uvedeny na webových stránkách E-shopu. Má-li dojít k zaslání objednaného zboží formou několika dílčích dodávek, což si společnost ModusLink vyhrazuje, bude paušální příspěvek na náklady přepravy vyúčtován kupujícímu pouze jednou, mimo případy, kdy kupující na dílčích dodávkách trvá.
 2. Smluvní záruka
  • Společnost ModusLink poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží způsobem, v rozsahu, se záruční dobou, s obsahem a za podmínek dle těchto VOP a Záručních podmínek výrobce Bosch, které jsou k dispozici na webové stránce společnosti ModusLink: www.bosch-shop.cz.
  • Kupující má z této smluvní záruky společnosti ModusLink pouze ta oprávnění, která jsou uvedena v Záručních podmínkách výrobce Bosch.
  • Nároky ze smluvní záruky se řídí Záručními podmínkami společnosti výrobce Bosch, které jsou k dispozici na webové stránce společnosti ModusLink: www.bosch-shop.cz.
  • Společnost ModusLink, resp. výrobce nejsou povinni nároku kupujícího ze záruky vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, jakož i v dalších případech uvedených v Záručních podmínkách společnosti ModusLink a těchto VOP.
  • U použitého zboží neodpovídá společnost ModusLink, resp. výrobce za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 3. Zákonná práva z vad
  • Práva a povinnosti společnosti ModusLink a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele. Společnost ModusLink v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na konkrétní prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se příslušná zákonná ustanovení a ust. těchto VOP o záruce za jakost. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (namísto původního výrobku lze dodat také výrobek novější řady nebo model vyšší, než byl zakoupený výrobek), ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo jen na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Za nemožnost dodání nového zboží bez vad se nepovažuje situace, kdy lze dodat výrobek novější řady nebo model vyšší, než byl zakoupený výrobek.
  • Právo kupujícího-spotřebitele uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí, neplatí: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

 • Společnost ModusLink v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá kupujícímu - podnikateli za vady existující při převzetí zboží v rozsahu příslušných právních předpisů Nizozemí. Kupující-podnikatel je povinen zboží při jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech. V případě, že má zboží zjevné vady, oznámí to bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od převzetí) společnosti ModusLink. Ostatní vady je kupující-podnikatel povinen vytknout do 12 měsíců od převzetí. Neprohlédl-li nebo nezajistil-li kupující výše uvedenou prohlídku zboží, není společnost ModusLink povinna uznat nároky kupujícího plynoucí ze zjevných vad. Nároky kupujícího-podnikatele z vad zboží se řídí příslušnými právními předpisy Nizozemí.
 • Společnost ModusLink dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a v dalších zákonných případech. Společnost ModusLink neodpovídá za vady a smluvní záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Společnost ModusLink rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Společnost ModusLink neodpovídá za vady zboží, způsobené nepříznivými klimatickými vlivy, kterým je zboží vystaveno apod.
 • Vyřízením práv z odpovědnosti za vady nebo ze smluvní záruky nedochází k prodloužení zákonné odpovědnosti za vady, resp. záruční doby.
 1. Vyřízení reklamace
  • Práva z vadného plnění (vč. práv ze smluvní záruky) kupující uplatní u Prodávajícího na adrese provozovny společnosti ModusLink uvedené v části 2 těchto VOP nebo u osoby pověřené vyřízením reklamace. Práva z vadného plnění se u společnosti ModusLink uplatní tak, že kupující vyplní a elektronicky odešle online formulář pro reklamaci dostupný na webových stránkách E-shopu a řádně zabalí reklamovaný výrobek tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Následně kupující obdrží e-mail o potvrzení přijetí oznámení o reklamaci. Reklamovaný výrobek převezme a vrátí zpět přepravce prodávajícího na náklady prodávajícího a na adresu uvedenou kupujícím ve formuláři. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, v opačném případě společnost ModusLink není povinna tato práva uznat.       
  • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  • Nezvolí-li kupující své právo z vadného plnění včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Pokud kupující nevyužije možnosti dle ustanovení čl. 11.1. těchto VOP a odešle zboží společnosti ModusLink nebo autorizovanému servisu sám, náklady na přepravu a riziko přepravy nese kupující; čímž není dotčeno právo kupujícího-spotřebitele na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění v případě uznané reklamace.
  • V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění spotřebitelem, pokud se s ním nedohodl na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 2. Ochrana osobních údajů
  • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem webové stránky www.bosch-shop.cz i v souvislosti s nákupem v E-shopu jsou poskytovány v samostatném Prohlášení o ochraně údajů dostupném na uvedené webové stránce, resp. v rámci objednávkového formuláře.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem podléhají právním předpisům Nizozemí, s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a veškeré spory podléhají výlučné pravomoci příslušného soudu v Nizozemí.
  • Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem podléhají právním předpisům České republiky, s vyloučením kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Je-li kupujícím či příjemcem zboží od společnosti ModusLink spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby uzavřené se společností ModusLink určenému subjektu mimosoudního řešení sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, společnost ModusLink doporučuje kupujícímu pro vyřešení problému nejdříve kontaktovat prodávajícího např. telefonicky nebo emailem na +420 261 300 985, e-mail: shop@cz.bosch.com.
  • Je-li některé konkrétní ustanovení těchto VOP a dalších přijatých ujednání neúčinné nebo se takovým stane, nebude tím dotčena platnost zbylých ustanovení těchto podmínek, ani kupní smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni nahradit neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které se hospodářskému dopadu původního neúčinného ustanovení co nejvíce přiblíží.
  • Kupující-spotřebitel odesláním objednávky prohlašuje, že v případě, že smlouva je uzavíraná prostřednictvím komunikace na dálku, byl jakožto spotřebitel prodávajícím seznámen se všemi údaji uvedenými v §1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, když zároveň tyto VOP všechny uvedené údaje výslovně obsahují nebo jsou uvedeny v popisu zboží (stran vlastností zboží apod.). Orgánem dohledu v případě kupujícího – spotřebitele je Česká obchodní inspekce a/nebo živnostenský úřad místně příslušný dle sídla provozovny, na který se kupující – spotřebitel může obrátit.
  • V souladu s příslušnými právními předpisy nemohou být odpadní elektrozařízení odstraňována jako netříděný komunální odpad, ale musí být odevzdána na místech k tomu určených. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn zaslat nebo odevzdat bezplatně staré elektrozařízení v provozovně společnosti Bosch na adrese:

 

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov.

 

Zpětný odběr elektrozařízení není vázán na nákup nového.

 

 • Kupující souhlasí s tím, aby mu faktura byla prodávajícím zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Jazykem komunikace mezi společností ModusLink a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je jazyk český. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány společností ModusLink v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • Kupující bere na vědomí, že společnost ModusLink je oprávněna kdykoli měnit či doplňovat VOP. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti společnosti ModusLink a kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP nejsou změnou dotčeny.

 

ModusLink B.V.

 

 

Příloha: 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy