Pravidla promoakce Nakup, tipni si a vyhraj!

Pravidla promoakce Nakup, tipni si a vyhraj!

určené pro spotřebitele/fyzické osoby starší 18 let, podnikající fyzické osoby s místem výkonu činnosti na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky (dále jen „Akce“)

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
  • Předmětem těchto pravidel je úplná úprava podmínek Akce („Pravidla“). Tato Pravidla jsou jediným právním ujednáním, které závazně upravuje podmínky Akce. Aktuální verze těchto Pravidel bude po celou dobu konání Akce dostupná na webové stránce http://bosch-shop.cz („Webová stránka“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou dodatků uveřejněných obdobným způsobem jako Pravidla.
  • Pořadatelem a organizátorem Akce je Robert Bosch odbytová s.r.o. se sídlem Radlická 350/107d, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO: 43872247, DIČ: CZ43872247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5483 (dále jen „Pořadatel“).

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
  • Akce probíhá v termínu od 01. 04. 2023 00:00:00 hod. do 11. 05. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Akce“) v internetovém obchodě bosch-shop.cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo dodatečné úpravy Doby konání Akce. Akce se vztahuje výhradně na závazně uskutečněnou koupi (tj. uzavřenou kupní smlouvu či závaznou objednávku) v Době konání Akce prostřednictvím Eshopu dle těchto Pravidel (dále jen „Koupě“).

 1. ÚČAST V AKCI A JEJÍ ZMĚNY
  • Účastníkem Akce se stává pouze spotřebitel/fyzická osoba starší 18 let, podnikající fyzická osoba s místem výkonu činnosti na území České republiky či právnická osoba se sídlem na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Akce (nebo do vyprodání zásob) splní všechny následující podmínky:
   1. provede Koupi některého z produktů kategorie elektrické nářadí, měřící technika či příslušenství (dále jen „Produkt“) na Eshopu v souhrnné hodnotě 3.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty či vyšší,
   2. Registruje se jako uživatel Eshopu, není-li již registrován,
   3. Potvrdí svoji účast na Akci uvedením osobních údajů (celé jméno a příjmení, e-mailovou adresu a doručovací adresu) v příslušném online registračním formuláři dostupném na webové stránce https://bosch-shop.cz/pages/nakup-tipni-si-a-vyhraj (dále jen „Registrační webová stránka“) a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů;
   4. Nahraje daňový doklad (fakturu z Eshopu) vztahující se ke Koupi na Registrační webové stránce, a současně
   5. Uvede tip výherce Mistrovství v ledním hokeji 2023 (dále jen „Tip“).
  • Účastník bere na vědomí že:
   1. Pokud jako spotřebitel odstoupí od smlouvy ve vztahu ke Koupi v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele či příslušnými právními předpisy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu), nestává se Účastníkem z důvodu nesplnění podmínek dle 3.1 těchto Pravidel. V případě částečného odstoupení od smlouvy ve vztahu k dotčené Koupi se předchozí věta uplatní obdobně.
   2. Při Koupi je povinen postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele a těmito Pravidly.
  • Spotřebitel bere na vědomí že v případě uskutečnění Koupě v Eshopu v režimu „jako host“ (tedy bez přihlášení) se nestává Účastníkem a nevzniká mu ve vztahu k dané Koupi jakýkoliv právní nárok na Odměnu.

 1. MECHANIKA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ AKCE
  • Pro posouzení, zda ke Koupi došlo v Době konání Akce je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedený na daňovém dokladu vztahujícím se ke Koupi.
  • Pořadatel je kdykoli oprávněn ověřit platnost a pravdivost údajů, které Účastník ve vztahu k Akci vyplnil. V případě, že jakýkoli ze zadaných údajů bude neplatný či nepravdivý, bude Účastník vyřazen z Akce bez nároku na Odměnu.
  • Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Účastníky a je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít důvodné podezření, že dosáhl výsledku v Akci podvodným či protiprávním jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.
  • Prvním výhercem se stává Účastník, který splnil veškeré podmínky uvedené v čl. 3.1 těchto Pravidel a zároveň uskutečnil správný Tip jako první nejrychlejší Účastník v Době trvání Akce (dále jen „Výherce č. 1“).
  • Druhým výhercem se stává Účastník, který splnil veškeré podmínky uvedené v čl. 3.1 těchto Pravidel a zároveň uskutečnil správný Tip jako druhý nejrychlejší Účastník v Době trvání Akce (dále jen „Výherce č. 2“).
  • Třetím výhercem se stává Účastník, který splnil veškeré podmínky uvedené v čl. 3.1 těchto Pravidel a zároveň uskutečnil správný Tip jako třetí nejrychlejší Účastník v Době trvání Akce (dále jen „Výherce č. 3“).
  • Čtvrtým výhercem se stává Účastník, který splnil veškeré podmínky uvedené v čl. 3.1 těchto Pravidel a zároveň uskutečnil správný Tip jako čtvrtý nejrychlejší Účastník v Době trvání Akce (dále jen „Výherce č. 4“).
  • Pátým výhercem se stává Účastník, který splnil veškeré podmínky uvedené v čl. 3.1 těchto Pravidel a zároveň uskutečnil správný Tip jako pátý nejrychlejší Účastník v Době trvání Akce (dále jen „Výherce č. 5“ a souhrnně jako „Výherci“).
  • Vyhodnocení provede Pořadatel do 31. 05. 2023 (dále jen "Vyhodnocení“).
  • Pro oznámení výher Výhercům bude užita e-mailová adresa, sdělená Výhercem Pořadateli ve formuláři na Registrační webové stránce. Výherci budou Pořadatelem kontaktování do deseti (10) pracovních dnů od Vyhodnocení.
  • V případě, že Výherce nereaguje na výzvu Pořadatele nebo se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Odměnu podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Odměnu odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere náhradního Výherce z ostatních Účastníků, kteří splnily veškeré podmínky dle 3.1 a 4.4 až 4.8 těchto Pravidel, nebo zda Odměnu použije k jiným účelům.
  • Odměna bude příslušnému Výherci zaslána na adresu, kterou Účastník / Výherce uvedl ve formuláři na Registrační webové stránce.

 1. ODMĚNY V AKCI
  • Odměny, které Výherci získají na základě příslušného pořadí, jsou (odměny níže pro Výherce dále společně jen „Odměny“):

Výherce č.

Popis produktu

Číslo artiklu

Doporučená maloobchodní cena

1.

Úhlová bruska (akumulátorová) - GWX 18V-10

0.601.7B0.100

4 549,00 Kč

Startovací sada - 2× GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV

1.600.A00.B8J

4 539,00 Kč

2.

Akumulátorové zahradní nůžky - Pro Pruner

0.601.9K1.020

3 349,00 Kč

Startovací sada - 2× GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40

1.600.A01.9R8

2 409,00 Kč

3.

Rádio - GPB 18V-2 SC

0.601.4A3.100

4 129,00 Kč

4.

Akumulátorový vrtací šroubovák - GSR 185-LI

0.601.9K3.000

4 079,00 Kč

5.

Akumulátorový šroubovák - Bosch GO

0.601.9H2.101

1 669,00 Kč

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účastí Akci bere Účastník na vědomí, že Pořadatel zpracovává, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, pro účely účasti v Akci, včetně vyhodnocení a zaslání Odměn, a to po dobu nezbytnou pro uspořádaní Akce, a dále pro případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
  • Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může u Pořadatele kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o právo (i) na informace o zpracování osobních údajů a na přístup k nim, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů Účastníka ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy Účastníka, zejména případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník možnost obrátit se se stížností ve věci zpracování svých osobních údajů na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). S dotazy ohledně zpracování osobních údajů se Účastníci mohou obracet na koordinátora ochrany dat Pořadatele (e-mail: oou@cz.bosch.com) nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů Pořadatele (e-mail: dpo@bosch.com). Svá práva mohou Účastníci uplatnit také přímo prostřednictvím odkazu https://request.privacy-bosch.com/lang/cs-CZ/.

 1. SPOLEČNÁ ÚSTANOVENÍ
  • Pořadatele je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese shop@cz.bosch.com.
  • Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele a právními předpisy České republiky.
  • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit Pravidla Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Akce ani jiné osobě. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny Pravidel bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
  • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, vzniklých v souvislosti s účastní Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci, je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz ) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  • Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformu ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích náletů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
  • Tato Pravidla Akce jsou účinná od 01. 04. 2023, a to až do doby ukončení veškerých právních jednání, která se k Akci vztahují.