1.    Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále jen „Bosch Power Tools“ nebo my") je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (dále označovaných společně také jako „online nabídky“). Děkujeme Vám za zájem o naši společnost a naše produkty.


2.    Společnost Bosch Power Tools respektuje Vaše soukromí.

Velmi nám záleží na tom, abychom během celého procesu zpracování osobních údajů chránili Vaše soukromí i veškerá obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali během Vaší návštěvy naší online nabídky, zpracováváme důvěrně a výhradně v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací jsou součástí našich firemních zásad.


3.    Správce údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH je správcem odpovědným za zpracování Vašich údajů; výjimky jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, NĚMECKO, kontakt@bosch.de.


4.    Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů

4.1    Kategorie zpracovaných údajů

Zpracováváme tyto kategorie údajů:

 • kontaktní údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • obchodní údaje (např. informace o smluvním vztahu, zájem o uzavření smlouvy nebo zájem o výrobek)
 • klientská historie
 • účetní a platební údaje
 • údaje pro plánování a řízení
 • transakční údaje

4.2    Zásady

Osobní údaje zahrnují všechny informace, jež souvisejí s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou; patří mezi ně tedy např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa.

Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu existuje zákonný právní základ nebo pokud jste, například při registraci, udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný případ.

4.3    Účely zpracování a právní základy 

Osobní údaje zpracováváme buď přímo nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

4.3.1    Přístup na tuto online nabídku

(Právní základ: plnění smluvních závazků podle následujících podmínek: Odkaz ).

4.3.2 Poskytování online nabídek a plnění smluvních závazků, včetně fakturace a příp. prodeje vzniklých nároků.

(Právní základ: plnění smluvních závazků podle následujících podmínek [Odkaz] a pro případ prodeje pohledávek náš oprávněný zájem na účinné správě vzniklých nároků).

4.3.3    Vyřizování Vašich žádostí  podaných prostřednictvím kontaktního formuláře

(Právní základ: plnění smluvních závazků nebo oprávněný zájem na zlepšování produktů či služeb).

4.3.4    Řešení výpadků služeb a zajištění bezpečnosti.

(Právní základ: plnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a náš oprávněný zájem na vyřešení výpadků služeb a ochraně našich nabídek).

4.3.5    Ochrana a obhajoba našich práv.

(Právní základ: náš oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.3.6    Vlastní propagace , průzkumy trhu a analýza dosahu

(Právní základ: náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v rozsahu v jakém je tato činnost v souladu s  právními předpisy na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže, příp. souhlas).

4.3.7    Produktové či zákaznické průzkumy  prováděné e-mailem nebo telefonicky.

(Právní základ: souhlas).

4.3.8    Slosování o ceny nebo slevové kampaně v souladu s příslušnými podmínkami.

(Právní základ: plnění smluvních závazků).

4.3.9    Zasílání informačního zpravodaje (newsletteru) e-mailem,  prostřednictvím SMS/MMS nebo tzv. push notifikací.

(Právní základ: souhlas).

4.4    Registrace

Využití služeb a s nimi spojených výhod, které vyžadují uzavření smlouvy, je možné pouze na základě registrace. Při registraci shromažďujeme osobní údaje, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a případně údaje o upřednostňovaném způsobu platby nebo majiteli účtu). Další údaje jsou shromažďovány pouze na dobrovolném základě. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5    Log soubory

Vždy když používáte internet, odesílá Váš prohlížeč určité informace, které ukládáme do takzvaných log souborů.

Log soubory ukládáme, abychom mohli zjistit výpadky služby, a také z bezpečnostních důvodů (například k vyšetření pokusů o útok) po dobu sedmi dnů; poté je mažeme. Log soubory, které představují důkazní materiál, budou odstraněny až po vyřešení příslušného incidentu; tyto soubory mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

V log souborech jsou uloženy tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení využitého pro přístup k online nabídce;
 • Internetová adresa webové stránky, ze které se přístup k online nabídce realizuje (tzv. zdrojová nebo referenční URL);
 • Název poskytovatele služeb pro přístup k online nabídce;
 • Název zpřístupněných souborů nebo informací;
 • Datum a čas včetně doby stahování dat;
 • Objem přenesených dat;
 • Operační systém a informace o používaném internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných doplňků (např. Flash Player);
 • Stavový kód HTTP (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.6    Děti

Tato online nabídka není určena dětem mladším 16 let.

4.7    Předávání údajů jiným správcům

Osobní údaje předáváme jiným správcům pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění smluvního závazku, pokud takové předání představuje oprávněný zájem (náš či třetí strany) nebo pokud jste k tomu udělili souhlas. Podrobnosti týkající se právního základu naleznete v oddíle Účely zpracování a právní základy.

Údaje mohou být předávány také dalším správcům, pokud nás k tomu zavazují právní předpisy nebo vykonatelné správní či soudní rozhodnutí.

4.7.1    Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úkoly jako jsou služby v oblasti prodeje a marketingu, správa smluv, zpracování plateb, programování, datový hosting nebo provoz call centra (linky podpory). Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně ověřujeme, zejména zda zodpovědně nakládají s údaji, které zpracovávají. Všichni poskytovatelé služeb mají povinnost zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonná ustanovení. Poskytovateli služeb mohou být rovněž jiné společnosti ze skupiny Bosch.

4.8    Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, v takzvaných třetích zemích. V těchto případech před předáním ověříme, zda je u příjemce údajů zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů  anebo zda máme k předání Váš souhlas.

Na Vaši žádost Vám předložíme přehled příjemců z třetích zemí a informace o opatřeních sjednaných k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů v jednotlivých případech. Informace pro podání žádosti naleznete v oddíle Kontakty.

4.9    Doba uložení, lhůty uchování

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu, která je nezbytná k poskytování našich online nabídek a souvisejících služeb, nebo dokud trvá náš oprávněný zájem (po splnění svých smluvních závazků můžeme stále mít například oprávněný zájem na marketingu prostřednictvím pošty). Dále jsme povinni uchovávat údaje z důvodu plnění právních závazků (např. na základě daňových a obchodních právních předpisů jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici některé dokumenty, zejména smlouvy nebo faktury).


5.    Slosování o ceny

Pokud se zúčastníte slosování o ceny, použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vás informovali o případné výhře, a dále za účelem propagace našich produktů (v rozsahu, který umožňují právní předpisy nebo Vámi udělený souhlas). Informace o slosování o ceny najdete v příslušných podmínkách účasti.


6.    Používání souborů cookies

V souvislosti s našimi online nabídkami můžeme využívat soubory cookie a mechanismy pro sledování.

Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se při návštěvě našich online nabídek mohou ukládat na Vaše zařízení.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Využíváme zejména pixelové technologie  nebo analýzy log souborů.

6.1    Kategorie

Rozlišujeme soubory cookie, které jsou nezbytné pro technické funkce online nabídky, a soubory cookie a mechanismy pro sledování, které pro technické funkce online nabídky nezbytné nejsou.

Online nabídky lze obecně využívat bez souborů cookie, které slouží jiným než technickým účelům.

6.1.1    Technicky nezbytné cookie

Technicky nezbytnými cookie se rozumí soubory cookie, bez nichž nelze zajistit technickou stránku poskytování online nabídky. Patří mezi ně například soubory cookie, které ukládají data nezbytná pro plynulé přehrávání videa nebo zvuku.

Tyto soubory cookie budou po opuštění webu odstraněny.

6.1.2    Soubory cookie a mechanismy pro sledování, které nejsou technicky nezbytné

Soubory cookie a mechanismy pro sledování používáme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili předchozí souhlas. Výjimkou je soubor cookie, který ukládá současný stav nastavení ochrany osobních údajů (soubor cookie pro výběr). Tento soubor cookie je nastaven na základě oprávněného zájmu.

Rozlišujeme dvě podkategorie těchto souborů cookie a mechanismů pro sledování:

6.2    Komfortní cookies

Tyto soubory cookies usnadňují fungování, a tím vám umožňují prohlížet si naši online službu pohodlněji: tyto soubory cookies mohou zahrnovat např. vaše jazyková nastavení.

6.3    Marketingové soubory cookie a mechanismy pro sledování

Obecně

Pomocí marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování Vám spolu s našimi partnery můžeme zobrazovat nabídky na základě Vašich zájmů. K analýze Vašeho uživatelského chování používáme následující typy nástrojů:

- Statistika:

Pomocí statistických nástrojů měříme například počet stránek, které si zobrazíte.

- Sledování přesměrování:

Naši partneři v oblasti sledování přesměrování umístí na Váš počítač soubor cookie („soubor cookie pro přesměrování“), pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookie ztrácejí obvykle po 30 dnech platnost. Pokud navštívíte naši online nabídku v době, kdy platnost souboru cookie nevypršela, můžeme spolu s příslušným partnerem v oblasti přesměrování rozpoznat, že určitý uživatel klikl na reklamu, a byl tak přesměrován na naši online nabídku. Tento nástroj lze využít i napříč několika zařízeními. Informace získané pomocí souboru cookie pro přesměrování slouží k získávání statistiky o přesměrování a zjištění celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na webové stránky se příznakem pro sledování přesměrování.

- Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, takzvaných „web beacons“ (jedná se o transparentní grafiku, které se také říká pixely nebo pixely pro sledování), nebo pomocí obdobných technologií. Pomocí těchto nástrojů lze cílit reklamu na základě zájmů a sledovat četnost, s jakou si uživatel prohlíží určité reklamy. Za zpracování údajů odpovídá příslušný poskytovatel daného nástroje. Pro výše uvedené účely mohou tito poskytovatelé rovněž předávat informace třetím stranám. V této souvislosti  platí informace o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Vezměte, prosím, na vědomí, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání údajů příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, kde není zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s GDPR (například USA).

Podrobnější informace najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

 

6.3.1    Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Analýza chování uživatelů (vyhledání stránky, počet uživatelů a návštěv, stažené položky), vytvoření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací z více zařízení přihlášeného uživatele Google (sledování napříč několika zařízeními), rozšíření pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, uživatelské testování, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads

6.3.2    Tealium

Název: Tealium
Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA
Function: Správa příznaků webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách

 

6.4    Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a mechanismů pro sledování můžete spravovat ve svém prohlížeči nebo v našem nastavení ochrany osobních údajů.

Poznámka: Zvolená nastavení se vztahují pouze na prohlížeč, který v daném případě používáte.

6.4.1    Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookie, můžete tak učinit v nabídce nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkčnost webové stránky.

6.4.2    Správa nastavení souborů cookie a mechanismů pro sledování, které nejsou technicky nezbytné

Při návštěvě našich webových stránek se vás ve zvláštním okně zeptáme, zda souhlasíte s používáním komfortních souborů cookie, marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování.
Souhlas můžete kdykoli (s účinností do budoucna) odvolat v naší nabídce nastavení ochrany osobních údajů, případně jej zde můžete udělit i později.


7.    Newsletter (informační zpravodaj) - přihlášení a odvolání

V rámci naší online nabídky se můžete přihlásit k odběru newsletteru (informačního zpravodaje). K přihlášení používáme metodu takzvaného dvoufázového přihlášení, což znamená, že Vám  newsletter ve formě e-mailu, zprávy WhatsApp, SMS nebo jiného typu oznámení zašleme teprve poté, kdy nám výslovně potvrdíte aktivaci této kliknutím na odkaz v oznámení. Pokud si již nepřejete newsletter odebírat, můžete odběr kdykoli ukončit odvoláním souhlasu, a to kliknutím na odkaz, který je uvedený v e-mailu či zprávě nebo v nastavení naší online nabídky. Případně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu Kontakty.


8.    Externí odkazy

Naše online nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, zejména na poskytovatele, se kterými nemáme smluvní vztah. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování a další zpracování osobních údajů, ke kterému případně dojde kliknutím na odkaz třetí strany (jako jsou například IP adresa nebo adresa URL stránky, na níž se odkaz nachází). Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


9.    Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Přijali jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a chránili údaje, které spravujeme, zejména před riziky neúmyslného nebo protiprávního zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného sdělení či neoprávněného zpřístupnění. Naše bezpečnostní opatření se na základě technologického pokroku neustále zlepšují.


10.    Práva uživatelů

K uplatnění svých práv využijte údaje uvedené v oddílu Kontakty. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a přístup

Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme; pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo na doplnění nebo výmaz svých údajů.  

Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě údajů, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. pro účely vedení  účetnictví). Pokud však přístup k těmto údajům již není zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz níže).

Omezení zpracování

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů.

Přenositelnost údajů

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo – pokud je to technicky proveditelné – předání těchto údajů třetí straně.

Námitka proti zpracování údajů

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu

Můžete také podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nezměněna.


11.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný podle místa Vašeho bydliště nebo na dozorový úřad, který je příslušný pro naši společnost. Tímto úřadem je:

Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, NĚMECKO

Korespondenční adresa:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, NĚMECKO

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem upravíme. Proto, prosím, věnujte pozornost aktuální verzi naší informace o ochraně osobních údajů.

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese, která je uvedena v oddílu Správce.

K uplatnění svých práv a k oznámení incidentů souvisejících s ochranou osobních údajů použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Pokud si přejete v souvislosti se zpracováním osobních údajů předložit návrhy nebo podat stížnost, doporučujeme Vám obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení zabezpečení informací a ochrany osobních údajů (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum účinnosti: 22.09.2021