Informace k ochraně osobních údajů 

 1. Informace k ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále „Bosch Power Tools“, resp. „my“, „nám“, „nás“ atd.) vám děkuje za návštěvu svých internetových stránek a mobilních aplikací (společně také „online nabídka“) a váš zájem o svůj podnik a výrobky.

 1. Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních údajů mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při vaší návštěvě naší online nabídky zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.

 1. Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je firma Bosch Power Tools, výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

 1. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1  Kategorie zpracovaných údajů

Zpracovávají se tyto kategorie údajů:

 • Plánovací a řídicí údaje
 • Údaje o pohybu 

4.2  Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.3  Účely zpracování a právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověření poskytovatelé služeb k následujícím účelům:

4.3.1     Poskytnutí této online nabídky

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud se děje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži.)

4.3.2     K určení chyb a z bezpečnostních důvodů

(Právní základ: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek.)

4.3.3     Ochranu a hájení našich práv

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.4  Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů na dobu 30 dnů ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

V souborech protokolů se ukládají následující informace:

-       IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;

-       internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);

-       název vyvolaných souborů nebo informací;

-       datum, čas a trvání vyvolání;

-       operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);

-       kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.5  Děti

Tato online nabídka není určená pro děti mladší 16 let.

4.6  Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici váš souhlas s předáním. Podrobnosti o právních základech a příjemcích resp. kategoriích příjemců jsou uvedeny v části Účely zpracování a právní základy.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.6.1     Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako programování a datový hosting. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

4.7  Doba uložení; lhůty pro uchovávání

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Poté vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

 1. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

 1. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

 1. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k vaší osobě nebo abychom vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:

Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

7.1  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte, nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 Adresa:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NĚMECKO

Poštovní adresa:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NĚMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 1. Změna informací k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů. 

 1. Kontakt 

Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Odpovědný subjekt“.

Pro uplatnění svých práv použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Pro oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte tento odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

e-mail: DPO@bosch.com

 

Stav: 27. 9. 2019